Kontakta oss

Folköls-främjandets grund-stadgar och författningar:

§1 Ett folköl anförskaffas alltid på burk och bör även drickas därur om stunden kräver detta, något som FF inte har något emot även om ett glas alltid uppskattas. FF blundar dock inte för viss förekomst av fålle tappad på flaska, även om den i de flesta fall är importerad.

§2 Priset för folköl väger lika tungt som t.ex. smakstyrka och karaktär. vid ev. utvärdering av dess helhet.

§3 Ett folköl inhandlas önskvärdast på en ICA/konsum-butik ehuru också Statoilmackar fördelaktigt kan utnyttjas (särskilt i nödsituationer dock inte utan hänsyn till §2).

§4 FF rekommenderar köp i mängder om sex styck då dessa med lätthet kan transporteras till platsen för inmundigande. Detta då ett pack vanligtvis omges av ett behändigt och sinnrikt pappershölje som elegant håller samman burkarna. Andra valida mängder som är erkända av FF är 12,18,24 och över. Ett köp av 24 ses, av FF, med blida ögon som mycket solidariskt. (FF tar helt avstånd från köp av andra mängder t.ex. 4, 10 eller 15 st.) Det ska också nämnas att vissa undantag kan göras om särskilda förmildrande omständigheter kan påvisas har rådit. Exempelvis att köpa ett 8-pack men att köpa det på RIMI.
§5 Utländsk folköl (t.ex. tysk) kan med fördel inhandlas om priset fastställts stå i korrekt proportion till ölets övriga egenskaper (vilket lätt är fallet).

§6 Ett folköl drickes oftast relativt raskt, dock med välbehag. Tillfälligt antal druckna öl är naturligtvis helt upp till individen och påverkar inte i övrigt en medlems intryck i samma utsträckning som relevantare parametrar. (se $8)

§7 En längre tids förvarande av folköl är helt legitimt så länge det sker i obrutna burkar och sedan korrekthet i serverandet iakttas. (§11)

§8 Inträde i FF sker efter att inträdesproven har fullbordats enligt krav- nivåer samt en grundlig personlig evaluering från styrelsens sida av personens mogenhet/lojalitet gentemot FF/drickarbenägenhet osv. (det ingår även ett slumpmässigt hembesök för tomburksvisitation) Se även §15 Medlemmar, detaljer.

§9 Det är fritt fram för varje medlem att försöka värva mer medlemmar, dock är antagning som vanligt helt upp till nykomlingen och styrelsen enl. §8.

§10 Styrelsen utser varje år en "årets folkölare" som besitter fördelar med medlemskapet kommande år. Valet baseras på aktivitieter och den pesonlighet som mest uppfyller FF:s idealprofil och lever upp till FF:s stadgar bäst. (bl.a. i §15 Medlemmar, detaljer.) Om en medlem påfinnes bortseende från någon utav dessa regler leder detta till omprövande av medlemskapet i FF.

§11 Hur ölet drickes, detaljer.
1. Drickes fållen från burk göres även detta med stolthet i blicken då kannan föres till munnen.
2. En FF:are lämnar aldrig nämnvärda sk. slattar. Har dessa nått ansenlig avslagenhet har vederbörande druckit för långsamt.
3. FF talar aldrig om bottensatser avseende folköl, då det förefaller uppenbart att det bryggeriet vill att ölkännaren ska dricka finns med i burken, varken mer eller mindre.
4. Ett folköl serveras önskvärdast med temperaturen +7.4 grader celsius.
5. Att ett visst tempo vid intagandet bör eftersträvas baseras på den hastighet som folköl tappar arom och malle efter öppnandet och således också omöjligt smakmässigt kan representera vad en äkta FF:are bör förväntas gå med på.
6. Miljöer runt intagandet är relativt fritt. Men det har påvisats vara fördelaktigt med ett lågt TV-bord med en ännu lägre TV-soffa eller motsvarande. Detta för de praktiska egenskaper detta ger. Nära till golvet för att sätta tomma burkar när bordet blir fullt. Redan de gamla romarna visste om att en låg halvliggande profil gör att kroppen tillägnar sig drycker bättre.

§12 Mängder, enheter.
1. Vad alkoholmängder betäffande gör FF gällande att denna skola hålla sig mellan 2.8 och 3.5 volymprocent där de lägre akoholmängderna uppskattas av FF även om en och annan uppåt 3.5 må vara hänt.
2. En enhet bör helst också ligga på 0.5 liter för att anses som en korrekt mängd för vad (även en van) folkölsdrickare klarar av innan tiden har gjort den öppnade ölen odrickbar.

§13 Språktekniska detaljer.
... är numera lagda i en separat ordlista under regi av FF, se längre ner på sidan.

§14 Styrelsen.
1. FF:s styrelse består som mest av sex platser inkl. ordförandeposten.
2. Supplemang-platser utses efter behov.
3. En valberedning skall inrättas för att undvika obehagliga överraskningar på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en (1) person vilken även under fållerus skall kunna från en i förväg upgjord lista uppläsa vad där står skrivet. Därest valberedningen består av två eller flera personer skall en utav dem vara sammankallande. Valberedningen väljs på årsmöte och har som uppgift att för kommande årsmöte framlägga förslag på personer som anses dugliga och är villiga att ingå i den nya styrelsen. Valberedninges förslag skall offentliggöras för föreningens medlemmar senast fem (5) dygn före årsmötet. Alternativa förslag på styrelsekandidater skall vara valberedningen till handa senast tre (3) dygn före årsmötet.

§15 Medlemmar, detaljer.
1. Som medlem ligger det både i enskilds som styrelsens intresse att rapportera om ev. större bedrifter/innovationer som FF kan tänkas ha nytta av. T.ex. en komplett smakrapport av en för FF okänd (kanske utländsk) ölsort. Aktiviteter beaktas när "årets folkölare" utses.
2. Det en medlem av FF lovar i ett svagt ögonblick som resultat av biokemisk kroppsförgiftning har denne rätt att avsäga sig snart efter det att förgiftningen avtagit. Detta är sedan upp till definition av vad ett riktigt svagt ögonblick är. (nästan)
3. För att ett medlemsskap i FF ska vara legitimt är ålder till att kunna införskaffa/intaga fålle ett krav, för närvarande 18 år. FF ser ännu hellre ett uppfyllande av 20 år då man ändå väljer folkölet framför att inhandla starkare drycker. Minderåriga hänvisas till apotekarnes eller möjligen lättöl.
Folkölsfrämjandets lilla (men ack så betydande) ordlista:

"Fålle"
Avseende en burk folköl som motsvarar de av FF föresrivna kriterierna. (se §12: Vad är en folköl?) Betydelsen gäller även i obestämd form: Kan jag få lite fålle av dig? Ska du dricka mycket fålle?

"Pissöl"
Variant på folköl där man har valt att anspela på va de större mängderna orsakar. Härstammar säkert från något ölfryntligt gäng med goda folkölsvanor.

"Bjudöl"
Ytterligare ett namn på kärt barn. Kommer troligen från att alkoholmängden passar ypperligt då man inte vill bjuda på för svagt öl som lättöl och man inte vill att det ska kosta SATAN, som starköl.

"Filk"
Namn på begreppet klass II (Se "Filkforce" under länkar).

En "Fålla"
Variant på det helt politiskt korrekta ordet Fålle, begagnas i Växjö-trakten.

"Punköl"
Ett uttryck som används frekvent i norra och södra värmland.
t ex. -köpa några punk. -dricka lite punk. -Supa på punk ikväll. (Har även använts till billigare vin.)
Uttalet för punk är [ponk].

"Punkis"
Namn som begagnas nere i skåne, men även påträffats på andra ställen.

"Ponk"
(inte helt oväntat) ölen...

"Sneköp"
Ett felköp, kan bero på priset men att det sedan i alla fall inte skulle visa sig smaga gott.

En "Bertil"
En lite äldre uttyck, kommer ifrån ett behov av kodord.

"Bolk"
Ytterligare ett namn. Just detta har bildats av en litterär ihopslagning av två ord: Billig och Folk(öl), Billig folk - Bolk.

En "BO"
Kan det var en förkortnig på ordet Bolk, för att mer frekventa bolkdrickare vill ha ett kortare ord.

"Nödraketer"
En benämning som förmodligen kommer av ett bortglömt besök på systembolaget på Fredagseftermiddagen. FF tar avstånd från uttrycket såväl som beteendet.

En "fegis"
Ett väldig fult namn på en burk folköl, FF identiferar sig inte alls med liknelsen.

En "K2"
Förkortning för "Klass 2" (från Norrbotten/Jämtland?).

En "BEMP"
Billigt, Emotionelt Perfekt. Kanske ?

En "berka"
Ingen tvekan om vad DET står för...

En "folksparkare"
Folköl som begagnas inne i folkets park.

En "Pudas"
Namn som kommer ifrån efternamnet på en sann aktivist, som passande nog hette Folke i förnamn (Folke Pudas). Uppmärksammades p.g.a. en aktion (demonstration?) han gjorde som involverade folköl och lagstiftning.

Ett flak/en platta
Av allmäneten kända benämningar som jag kände kunde behöva ett uppfriskande. Det rör sig om 24 öl (4 sexpack) på ett bräde. Ligger helt i analogi med §4.

En "bång"
Ett instrument som änvändes om man vill intaga vätska snabbare än vanligt. Består i stort sett av en tratt och en slang. (hemligheten ligger i att man dricker öl med ett något högre tryck). Ordet ska inte förväxlas med "tjobang" som är baserat på mycket starkare droger.

"Kläpparluva"
Ser ut som en variant på 6-packs mössan, används när man Kläppar.

"Torped"
Är en akt när man slår ett hål i nederkant en burk och sätter munnen till hålet med denne i upprätt läge, sedan öppnar kapsylen och dricker.Att hinka
Ett verb som kommer av att intaga stora mängder, så stora att de voro enklast hanterbara med spann, hink eller motsvarande.

Att häva / Att svepa
Vanligt förekommade ord som bör nämmnas. Har ingen direkt underförstådd mening utöver ordens vanliga betydelse i ölsammanhang.

Att ta / ta lite
Skulle närmast kunna härledas till "intaga" då främst avseende alkoholhaltig dryck i allmänhet.

Caps
Skojig lek med öl, se under rubriken "Fest?".

Att anpräckla
Då man anpräcklar ett förbund i frågor sätter man dess verksamhet på eget bevåg. D.v.s. man kan ju alltid anpräckla...

"knöka" (-full)
Hög gradering på alkoholberusning. "Knöka" är ett dialektalt ord för "när det nästan inte går in mer".

Att Kläppa
Ord som används när man inmundigar punkis.

Att slita
Används i meningen att dra en öl.

BEMPA
Används vid begagnanadet av BEMP.

BEMPARE
Kallas en person som ofta sysselsätter sig med att BEMPA.

"Folkrace"
Sitta och dra folköl.